Henvisningsprocedure

Henvisning

Henvisning til Hold Fast foregår via studie- eller uddannelsesvejlederen i din afdeling. Her på siden finder du et link til vores henvisningsblanket. Blanketten kan udfyldes af elev og vejleder i fællesskab. Derefter kan den afleveres i vore postskuffer, som vil være placeret på elevadministrationens kontor på Tradiums tekniske afdeling på Vester Allé, sendes med posten eller sendes elektronisk til adressen: psykolog@tradium.dk

Herefter vil vi i Hold Fast tage stilling til hvilket tilbud, vi kan visitere eleven til.

Vi kan også vurdere, at et forløb hos en psykolog ikke er hensigtsmæssigt. I disse tilfælde vil vi i dialog med henviser og elev undersøge andre muligheder for at afhjælpe elevens eventuelle problemer.

Visitationsmøder afholdes mandag.

Alle kan tage initiativ til at foretage en henvisning, herunder kontaktlærere, faglærere og mentorer. Man henvender sig til studievejlederen eller for nogle af skolernes vedkommende til mentor, som kan foretage den formelle henvisning. 

Hent Henvisningsblanket

Målgruppebeskrivelse

Vi vil gerne sikre os, at de elever, som henvises til os får den bedst mulige hjælp af os og får en oplevelse af at det kan betale sig at bede om hjælp til sine problemer. For at vi kan opnå dette er det vigtigt, at eleven har en realistisk forventning om hvad det vil sige at gå til psykolog og hvad man kan få ud af det. Det er vigtigt at eleven har en motivation for faktisk at indgå i et terapeutisk arbejde, hvor det at få det bedre kræver en indsats fra elevens side.

Vi vil gerne bede om jeres hjælp til at sikre at eleverne

 • Dels tilhører målgruppen
 • Dels vurderes motiverede for at gå til psykolog.

Målgruppe

Målgruppen for Hold Fast kan kort beskrives som elever

 • hvis gennemførsel af uddannelse vurderes truet og
 • hvis vanskeligheder i forhold til gennemførslen vurderes at være af en karakter, som kan afhjælpes med psykologisk/terapeutiske samtaler og
 • som ikke i forvejen modtager tilsvarende behandling et andet sted eller er velbehandlede

Det betyder med lidt flere ord, at vanskeligheder, som ikke har nogen direkte betydning i forhold til uddannelsen, ikke hører til hos os samt at elever ikke skal modtage behandling for samme problematik flere steder.

For at afdække dette kan det være hensigtsmæssigt at:

 • Spørge til elevens symptomer: i hvilke situationer oplever eleven problemet? På hvilken måde kommer det til udtryk?
 • Spørge til elevens funktionsniveau i skolehverdagen, herunder fremmøde, afleveringer, koncentrationsevne i undervisning, ved lektielæsning og i praktik/læreplads, deltagelse i gruppearbejde
 • Spørge til problemet: Hvor længe har problemet varet? Har eleven erfaring med dette problem fra tidligere? Hvad skete der, som fik problemet til at gå over?

Motivation

For at kunne gennemføre og profitere af et samtaleforløb hos psykolog er det afgørende at eleven er motiveret for forløbet. Det betyder at eleven ikke kun skal være motiveret for at blive fri for sine vanskeligheder men også for at arbejde med dem på den måde, man gør som led i et samtaleforløb.

I kan hjælpe os ved at undersøge elevernes forventninger og motivation og tidligere erfaringer.

I kan blandt andet tage udgangspunkt i nogle af følgende spørgsmål:

 Spørge til om eleven tidligere har fået hjælp til dette eller lignende problemer:

 • Har eleven været i kontakt med psykolog, PPR?
 • Psykiatri, læge, misbrugsbehandling?
 • Hvordan forløb denne hjælp? Havde eleven glæde af den, gav den mening for eleven? Løb den ud i sandet fordi eleven ikke mødte op? Følte eleven sig godt taget imod, misforstået eller?

 Spørge til elevens hjælpbehov og forventninger:

 • Hvad forestiller eleven sig vil kunne løse problemet?
 • Forventer eleven at problemet skal forsvinde helt før eleven føler sig hjulpet eller skal det være på vej til at blive løst, blive mindre påtrængende, være nemmere at overskue?
 • Hvad er elevens rolle i at løse problemet?
 • Hvis eleven bliver henvist til psykolog, hvordan forestiller eleven sig så at det foregår? Hvad forventer eleven at en psykolog kan gøre? Hvad skal eleven bidrage med i samarbejdet med psykologen?

 Det er ikke meningen, at I nødvendigvis skal få et svar på hvert enkelt af disse spørgsmål. Tanken er at de kan være en guide til jeres samtale med eleven om muligheden for at starte i samtaleforløb hos en psykolog.

Hvordan?

Spørgsmålene er ikke tænkt som eksklusionskriterier i sig selv. Selvom eleven for eksempel tidligere har haft dårlige erfaringer med at gå til psykolog kan der jo være god mening i at give eleven chancen igen og måske dermed give eleven en god oplevelse. Men der kan være forskellige ting, som peger i retning af at psykologsamtaler ikke er den rette hjælp for eleven:

-       Hvis eleven ikke ytrer noget særligt ønske om at forandre sig

Hvis eleven ikke kan se relevansen af at forholde sig til sin egen indsats for at få det bedre

-       Hvis eleven i forvejen har støtteforanstaltninger eller er velbehandlet andet sted fra.

Det er ikke vores intention at pålægge jer en kæmpe ekstra arbejdsbyrde. Vi forestiller os, at der er tale om en tydeliggørelse af ting, som I i forvejen drøfter med eleven inden I sender en henvisning af sted til os.