Ydelser for elever

Henvisning

Et forløb hos Hold Fast starter i første omgang med at eleven i samabejde med studievejleder eller i nogle tilfælde mentor bliver enige om at skrive en henvisning.

 Hent henvisningsblanket

Forsamtale

Et samtaleforløb indledes med en forsamtale.

En forsamtale er en kortere samtale á 30-50 minutters varighed med en af psykologerne. Samtalen har til formål

  • at skabe en hurtig kontakt med eleven, som vil kunne være medvirkende til at fastholde eleven i uddannelsen.

  • at skabe et overblik over elevens situation og hjælpbehov samt fastholdelsesperspektivet for eleven.

  • at udnytte ventetiden bedre.

Forsamtale er ikke en garanti for at der kommer et forløb i gang umiddelbart efter. Eleven vil fortsat skulle vente indtil en af psykologerne har mulighed for at tilbyde et forløb for eleven. Det er heller ikke en garanti for at eleven får den pågældende psykolog i forløbet. Tanken med forsamtalen er derfor ikke at igangsætte forløbet men at skabe en kontakt på et tidligere tidspunkt i forløbet. Samtidig giver forsamtalen os mulighed for at sætte gang i andre tiltag på et tidligere tidspunkt i forløbet. Det kan f.eks. være kontakt med egen læge, orientering af undervisere omkring elevens problematik og eventuelle støttebehov eller aktivering af elevens netværk. I den sammenhæng kan der være situationer, hvor vi gerne vil igangsætte samarbejdet med underviserne omkring eleven på et tidligere tidspunkt end hidtil og dermed tidligere støtte elevens fastholdelse i uddannelsen.

Individuel rådgivning

Et individuelt rådgivningsforløb er et tilbud om seks samtaler med fokus på at støtte eleven til større trivsel personligt, socialt og i uddannelsen. Målet med samtalerne vil altid være på hvordan eleven kan blive i stand til at gennemføre en uddannelse. Hvad samtalerne mere konkret handler om finder eleven og psykologen i fællesskab frem til. Det kan f.eks. være eksamensangst eller andre angsttilstande, depression, lavt selvværd, spiseforstyrrelser, ensomhed, familiære problemer eller andet. En samtale varer ca. 50 minutter.

Et forløb indledes med en afklarende samtale, som vil fokusere på at afklare hvilke ønsker, eleven har til et samtaleforløb og hvilket tilbud, psykologen kan give. Det vil typisk resultere i en aftale om hvilke områder, et forløb skal fokusere på. Herefter kan der laves aftaler om de følgende samtaler, som typisk vil finde sted hver 14. dag. Vi forsøger så vidt muligt at tage hensyn til elevens skema og eventuelle læreplads eller praktikplads.

Psykologisk undersøgelse

Hold Fast tilbyder også psykologiske undersøgelser.

En psykologisk undersøgelse er en systematisk undersøgelse ved hjælp af forskellige screenings- og udredningsværktøjer og kan f.eks. bruges til at belyse hvilke særlige vanskeligheder i undervisningen, en elev har. Det kan f.eks. dreje sig om indlæringsvanskeligheder, koncentrationsproblemer eller hukommelsesbesvær. Den kan også bruges til at belyse elevens styrker og ressourcer i undervisningen.

En psykologisk undersøgelse kan også bruges til at belyse, om eleven kan have vanskeligheder, som kræver mere specialiseret behandling end den, Hold Fast kan tilbyde.

Når der laves en psykologisk undersøgelse vil der ofte være behov for at orientere om resultatet. Det gør Hold Fast i samarbejde med eleven, hvor vi typisk indkalder til et møde med samarbejdspartnere så som kontaktlærer, studievejleder, UU-vejleder eller andre. Her kan vi for eksempel sammen med eleven fortælle om hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så eleven har bedre muligheder for at få udbytte af den.

Henviser kan foreslå en psykologisk undersøgelse ved henvisningen eller det kan i løbet af samtaleforløbet vise sig at det vil være en god idé.

Gruppebaseret rådgivning

Psykologerne kan også visitere elever til rådgivning i gruppe. Et gruppeforløb betyder, at vi samler flere elever med lignende problemer i en gruppe, som mødes et tidsbegrænset antal gange. Fokus for et gruppeforløb kan typisk være eksamensangst, men der kan også være tale om andre fokusområder.

Tavshedspligt

Psykologerne har tavshedspligt. Det betyder, at vi ikke har lov til at fortælle om hvad vi snakker med en elev om. I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt, at vi får lov til at drøfte nogle forhold omkring en elev med andre, f.eks. studievejleder eller mentor. Derfor beder vi ved den indledende samtale elever over 18 år om at underskrive en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen definerer hvilke oplysninger, psykologen har lov til at udveksle med hvilke andre samarbejdspartnere. Den kan f.eks. specificere, om psykologen har lov til at orientere mentor eller vejleder om eventuelle udeblivelser fra samtaler.

For elever under 18 år skal der foreligge et skriftligt samtykke fra deres forældre om, at de må deltage i et forløb hos psykolog. Det er også forældrene, som skal underskrive samtykkeerklæring på den unges vegne angående udveksling af oplysninger med samarbejdspartnere.

Gruppeforløb er omfattet af samme regler om tavshedspligt som individuelle forløb.