Ydelser medarbejdere

Som led i at bidrage til et positivt læringsmiljø, som skaber trivsel for eleverne, deltager psykologerne i tværfagligt samarbejde på skolerne. Vi har følgende tilbud til medarbejderne på skolerne:

Rådgivning og sparring

Vi tilbyder mulighed for sparring i tvivlstilfælde omkring enkelte elever (anonymt) eller i forhold til klasser og hold.

Vi kan deltage i sparringsmøder med individuelle lærere eller lærerteams med udgangspunkt i et samarbejde om en enkelt elev eller en klasse, hvor fokus er på initivativer, som kan styrke trivsel og modvirke frafald. Vi kan deltage i orienteringsmøder, hvor fokus er på gensidig orientering om tiltag, erfaringer m.v. m.h.p. at sikre størst muligt kendskab til arbejdsområder og særlige indsatser hos samarbejdspartnere.

Supervision af lærerteams

Vi tilbyder desuden supervisionsforløb til teams eller lærergrupper. Her vil fokus ofte være på at igangsætte en fælles faglig og personlig udviklingsproces. aneledningen til at igangsætte et supervisionsforløb kan for eksempel være oplevelser af at være fastlåst, frustreret eller opgivende i forhold til en arbejdsrelateret problemstilling.

Supervision af mentorer

Vi tilbyder supervision til mentorerne på skolerne. Et typisk forløb er supervision hver 6. uge á 1 times varighed ved individuel supervision og 2 timers varighed ved gruppesupervision

Tværfagligt samarbejde

Vi deltager i samarbejdsteams på skolerne med deltagelse af uddannelses- og studievejledere, mentorer, repræsentanter for kontaktlærere, specialpædagogiske vejledere, praktikkoordinatorer og ledelse.

Temaundervisning

Vi tilbyder undervisning eller oplæg om psykologfaglige temaer, f.eks. som en del af et teammøde.

Deltagelse i skoleinterne projekter

Vi tilbyder at deltage i og bidrage med faglig viden til opstart af skoleinterne projekter som drejer sig om fastholdelse af sårbare elever.